Kontakt

Forschungskolleg Siegen (FoKoS), Institute of Advanced Studies
Universität Siegen

Ansprechpartner: 

Weidenauer Straße 167
57076 Siegen
Tel:  0271-740-3857 /-4932
Fax: 0271-740 3859

Web: www.fokos.de
E-Mail: fokos@uni-siegen.de